Logo SindFISC

Nimeni nu poate fluiera o simfonie! Este nevoie de o orchestră pentru a o cânta!

H.E. Luccock

Prezentare

Statutul "Sindicatului Naţional Finanţe Publice - SindFISC"

Art.1 - (1) Sindicatul Naţional Finanţe Publice – SindFISC este o organizaţie sindicală care reuneşte, pe baza liberului consimţământ, angajaţi, funcţionari publici şi personal contractual, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și unităților subordonate sau aflate sub autoritatea acestuia.
(2) În cazul în care se modifică entitatea coordonatoare a unităților prevăzute la alin. (1), angajații acestor unitati pot dobandi in continuare calitatea de membru SindFISC. Angajații acestor unități care la data modificarii aveau calitatea de membru SindFISC își pastreaza calitatea de membru al organizatiei.

Art.2 - (1) Sindicatul Naţional Finanţe Publice - SindFISC îşi desfăşoară activitatea cu respectarea legislaţiei române, având sediul în Bucureşti, sector 4, calea Şerban Voda, nr. 209, Corp A, et. 6, Ap. 14A. Sediul sindicatului poate fi mutat cu acordul Comitetului Interinstituțional.
(2) Denumirea de Sindicat în prevederile prezentului statut va fi asimilată cu Sindicat.

Art.3 - Principiile fundamentale de organizare şi funcţionare ale Sindicatului Naţional Finanţe Publice – SindFISC sunt: UNITATEA – TRANSPARENŢA – PROFESIONALISMUL - SOLIDARITATEA.

Art.4 - Sindicatul are următoarele obiective:

 1. apărarea drepturilor şi susţinerea intereselor membrilor săi;
 2. unitatea activitaţii sindicale din finanţele publice;
 3. promovarea profesionalismului si solidarităţii membrilor săi;
 4. organizarea şi susţinerea unor acţiuni cu caracter profesional, social, economic, cultural şi sportiv;
 5. promovarea şi îmbunătăţirea educaţiei sindicale;
 6. colaborarea, pe orizontală şi pe verticală, cu orice altă structură sindicală din alte ramuri de activitate;
 7. formularea și susţinerea de proiecte de acte normative, statute/prevederi speciale ale funcţionarilor din finanţele publice sau propuneri de modificare a legislaţiei existente, referitoare la oricare dintre drepturile şi/sau interesele legitime ale oricăruia dintre membrii săi;
 8. promovarea transparenţei în activitatea dialogului social în cadrul Ministerul Finanţelor Publice, promovarea solidarităţii angajaţilor;
 9. obţinerea reprezentativităţii la nivelul sistemului instituţional al Ministerului Finanţelor Publice.

Art.5 - Drepturile Sindicatului sunt:

 1. elaborarea propriului statut şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
 2. alegerea libera a reprezentanţilor;
 3. organizarea activitatii si gestiunii;
 4. formularea programelor proprii de acţiune;
 5. dobândirea, în condiţiile legii, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, a bunurilor mobile şi imobile necesare realizării scopului prevăzut în statut;
 6. primirea informaţiilor necesare pentru a putea apăra drepturile membrilor săi;
 7. afilierea internă şi internaţională;
 8. de a sprijini material membrii săi în exercitarea profesiunii și/sau în situații familiale deosebite;
 9. constiuirea, administrarea sau participarea la constituirea sau administrarea, în interesul membrilor săi şi în condiţiile prevăzute de lege a următoarelor:
      i1) casă de ajutor propriu pentru membrii sindicatului;
      i2) publicaţii proprii;
      i3) unităţi de învățământ, culturale sau economico-sociale, societăţi comerciale sau bancă proprie;
      i4) fonduri de întrajutorare;
      i5) accesarea de fonduri europene pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii sindicale;
 10. să facă toate demersurile în vederea organizării de seminarii, conferinte și cursuri autorizate de formare și reconversie profesională a adulților și accesării de fonduri guvernamentale, fonduri europene sau alte programe financiare în vederea îndeplinirii acestor scopuri;
 11. demersuri în vederea autorizării ca furnizor de servicii de formare profesională a adulţilor.

Art.6 - Îndatoririle Sindicatului sunt:

 1. apărarea şi promovarea intereselor şi drepturilor profesionale, sociale, economice, culturale şi sportive ale membrilor săi;
 2. de a nu alege în organele de conducere cetăţeni străini sau persoane care au suferit condamnări penale, incompatibile cu funcţia deţinută;
 3. organizarea evidenţei membrilor de sindicat, a încasărilor şi a cheltuielilor de orice fel;
 4. delegarea reprezentanţilor care să le reprezinte interesele la negocierile cu conducerile administrative;
 5. informarea membrilor, de câte ori este nevoie, privind activitatea Sindicatului.

Art.7 - Drepturile membrilor de sindicat sunt:

 1. exprimarea liberă, prin reprezentanţi, a opiniei proprii, în toate forurile de conducere ale Sindicatului;
 2. de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale sindicatului în condițiile statutului și regulamentelor interne;
 3. de a fi aleşi ca membri ai comisiei de cenzori;
 4. de a hotărî, prin reprezentanţi, asupra modului în care vor fi folosite fondurile sindicatului;
 5. de a fi susţinuţi, apăraţi şi reprezentaţi de catre sindicat faţă de orice persoană juridică sau fizică care le încalcă drepturile sau interesele legitime ce decurg din legislația muncii, statutele funcționarilor publici, contractele colective de muncă și contractele individuale de muncă, precum și din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici, în fața instanțelor judecătorești, organelor de jurisdicție, a altor instituții sau autorități ale statului.

Art.8 - Obligaţiile membrilor de sindicat sunt:

 1. să respecte Statutul Sindicatului şi Regulamentul de organizare şi funcţionare;
 2. să acţioneze pentru înfăptuirea rezoluţiilor şi hotărârilor Sindicatului;
 3. să plătească lunar cotizaţia;
 4. să nu inițieze sau sprijine acţiuni care aduc prejudicii Sindicatului sau care duc la destabilizarea Sindicatului;
 5. să militeze şi să acţioneze pentru unitatea sindicală;
 6. să nu fie membru al altui sindicat;
 7. să se abţină de la orice fel de manifestare potrivnică hotărârilor Sindicatului adoptate în condițiile Statutului cu care nu sunt de acord.

Art.9 - Poate fi membru al Sindicatului Naţional Finanţe Publice – SindFISC orice angajat, funcţionar public sau personal contractual din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și unităților subordonate sau aflate sub autoritatea acestuia, care aderă liber consimţit la prezentul Statut şi care formulează o adeziune scrisă (anexa 1) în acest sens. 

Art.10 - (1) Calitatea de membru încetează prin:

 • deces;
 • retragere, în baza unei cereri scrise;
 • schimbare a locului de munca, în afara sistemului instituţional al Ministerului Finanţelor Publice;
 • pensionare;
 • excludere, ca urmare a aplicării sancţiunii de către Biroul Executiv.

(2) Persoanele care au pierdut calitatea de membru al Sindicatului nu au nici un drept asupra patrimoniului Sindicatului Naţional Finanţe Publice - SindFISC şi nu pot solicita restituirea sumelor depuse drept cotizaţie sau a sumelor şi bunurilor donate. Aceste persoane au obligaţia să achite cotizaţia către Sindicat, până la data pierderii calităţii de membru.

Art.11 - Patrimoniul Sindicatului Naţional Finanţe Publice – SindFISC este alcătuit din bunuri mobile, bunuri imobile şi mijloace băneşti. 

Sursele patrimoniului sunt:

 1. cotizaţii lunare;
 2. venituri realizate din activităţi proprii;
 3. donaţii, sponsorizări, etc.;
 4. alte surse.

Art.12 - (1) Cotizația reprezintă contribuţia financiară lunară şi permanentă a fiecărui membru de sindicat. 
(2) Cuantumul cotizației este de maximum 1% din salariul de bază şi se reţine pe ştatul de plată, pe baza acordului dat de fiecare membru prin adeziune. 
(3) Cuantumul cotizației se stabilește prin hotărârea Consiliului Naţional.
(4) Membrii noi afiliaţi vor plăti cotizaţia începând din luna în care a avut loc afilierea, dacă afilierea s-a realizat până în ziua a 15-a a lunii şi, începând cu luna următoare, dacă afilierea s-a realizat după data de 15 a lunii.
(5) Persoanele care au raporturile de serviciu suspendate pe o perioadă determinată (creştere copil, motive medicale, studii în interesul serviciului, etc), altfel decât urmare unei sancţiuni, pot rămâne în continuare membrii ai Sindicatului, nefiind obligaţi pentru această perioadă la plata cotizaţiei.

Art.13 - (1) Controlul activităţii financiare a Sindicatului se realizează prin Comisia de cenzori, care funcţionează conform Statutului şi a legislaţiei în vigoare.
(2) Rapoartele semestriale şi/sau anuale ale controlului activităţii financiare vor fi aduse la cunoştinţa membrilor Consiliului Naţional, pentru validare.
(3) In termen de o lună de la alegerea şi validarea Comisiei de conzori, Biroul Executiv va intocmi un regulament de functionare al acesteia, care va fi propus spre valiare Consiliului National.

Art.14 - Dizolvarea Sindicatului se face numai pe baza unei rezoluţii adoptate de către Adunarea Generală.

Art.15 - Operaţiunile legate de dizolvarea Sindicatului sunt efectuate de o Comisie specială, numită de Adunarea Generală. 
Comisia specială întocmeşte o documentaţie privind distribuirea, transmiterea sau, după caz, lichidarea patrimoniului Sindicatului Naţional Finanţe Publice - SindFISC, conform celor stabilite de Adunarea Generală.

Art.16 - În cazul încetării activităţii Sindicatului, fără adoptarea unei rezoluţii privind patrimoniul, oricare dintre membrii Sindicatului are dreptul de a se adresa tribunalului, conform legislatiei specifice a sindicatelor.

Art.17 - (1) Structura Sindicatului Naţional Finanţe Publice – SindFISC cuprinde structuri instituționale constituite la nivelul Ministerului Finanțelor Publice și unităților subordonate sau aflate sub autoritatea acestuia, formate din grupe sindicale, cu un efectiv de minim 15 membri de sindicat. 
(2) Activitatea sindicală este organizată la nivelul grupei sindicale de către un lider si viceliderii grupei sindicale, dupa caz, aleşi prin votul direct al membrilor din grupa respectivă, cu o majoritate simplă.
(3) La nivelul grupelor sindicale, se organizează, de regulă, şedinţe lunare. La solicitarea liderului sau a minimum 1/3 din membri din grupa sindicală respectivă, se pot convoca adunări excepţionale.

Art.18 - (1) Organele de conducere ale Sindicatului sunt:
1. Adunarea Generală;
2. Consiliul Naţional;
3. Comitetul Interinstituţional;
4. Biroul Executiv.
(2) Calitatea de membru al oricărei formaţiuni politice este incompatibilă cu calitatea de membru în organele de conducere executive ale Sindicatului.

Art.19 - (1) Adunarea Generală a Sindicatului este organul suprem de conducere.
(2) Adunarea Generală a Sindicatului este alcătuită din delegaţii grupelor sindicale al căror număr este stabilit pe baza normei de reprezentare 1/100 membri de sindicat plătitori de cotizaţie la zi, dar nu mai puţin de un delegat din grupa sindicală, membrii Biroului Executiv şi membrii Comitetului Interinstituţional. 
(3) Liderii grupelor sindicale vor fi incluşi în delegaţiile grupelor sindicale din care provin.

Art.20 - (1) Adunarea Generală a Sindicatului se întruneşte o dată la 4 (patru) ani în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare.
(2) Şedinţele Adunării Generale Ordinare sunt statutar întrunite în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul delegatilor.
(3) Rezoluţiile se adoptă cu majoritatea simplă din numarul voturilor delegatilor cu drept de vot, prezenţi. 
(4) Modalitatea de votare se stabileşte prin vot liber deschis în prima zi a lucrărilor.
(5) Norma de vot este de 1 la 15 membri de sindicat, iar numărul mandatelor se majorează cu 1 vot, după depăşirea fracţiei de 1 la 15.
(6) Adunarea Generală a Sindicatului poate fi convocată în şedinţă extraordinară de către Consiliul Naţional al Sindicatului la propunerea Biroului Executiv, a Comitetului Interinstitutional sau a cel puţin 2/3 din numărul membrilor Consiliului Naţional al Sindicatului. 
(7) In cazul in care nu se intruneste cvorumul de prezenta pentru tipul de adunare generala ordinară, în termen de 30 zile, se convoacă o Adunare Generala Extraordinară care lucrează valabil şi adoptă rezoluţii cu majoritatea simplă din numărul membrilor prezenţi.

Art.21 - Lucrările Adunării Generale sunt organizate şi conduse de către Biroul Executiv al Sindicatului.

Art.22 - Adunarea Generală a Sindicatului are următoarele atribuţii:
a) adoptă ordinea de zi şi regulile de procedură privind desfăşurarea lucrărilor Adunării Generale;
b) adoptă şi modifică Statutul Sindicatului;
c) stabileşte strategia generală a Sindicatului;
d) alege şi revocă membrii Biroului Executiv si ai Comitetului Interinstitutional;
e) alege şi revocă membrii comisiei de cenzori;
f) în caz de reorganizare prin divizare/comasare sau dizolvare, hotărăşte soarta patrimoniului sindicatului;
g) adoptă rezoluţii;
h) hotărăşte asupra excluderilor din sindicat la propunerea Biroului Executiv, conform prevederilor din Regulamentul de Organizare şi Functionare;
i) hotărăşte asupra contestațiilor formulate la deciziile de sancţionare emise de Biroul Executiv în baza hotărârilor Consiliului National.

Art.23 - (1) Consiliul Naţional al Sindicatului este organul de conducere cu caracter deliberativ şi decizional care organizează întreaga activitate a Sindicatului în perioada dintre două adunări generale, în conformitate cu rezoluţiile adoptate de Adunarea Generală. 
(2) Consiliul National al sindicatului este alcătuit din liderii grupelor sindicale de instituţie şi membrii Comitetului Interinstituţional.

Art.24 - (1) Consiliul Naţional al Sindicatului se intruneste, de regulă, o data pe an sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea Biroului Executiv sau a Comitetului Interinstitutional.
(2) Şedinţele sunt întrunite statutar în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul delegaţilor la Consiliul Naţional.
(3) Hotărârile se iau prin vot liber deschis, cu majoritatea simplă a reprezentanţilor desemnaţi.
(4) În cazul în care nu se întruneşte cvorumul de prezenţă stabilit la alineatul (2), în termen de 15 zile se convoacă din nou Consiliul Naţional al Sindicatului care lucrează valabil şi ia decizii cu votul majorităţii simple a reprezentanţilor prezenţi.

Art.25 - Lucrările Consiliului Naţional al Sindicatului sunt organizate şi conduse de Biroul Executiv.

Art.26 - Consiliul Naţional al Sindicatului are următoarele atribuţii:
a) adoptă ordinea de zi şi regulile de procedură privind desfăşurarea lucrărilor Consiliului Naţional;
b) organizează întreaga activitate şi stabilește strategia a sindicatului în perioada dintre două adunări generale;
c) hotărăşte asupra contestaţiilor la deciziile de sancţionare emise de Biroul Executiv în baza hotărârilor Comitetului Interinstitutional;
d) validează afilierile sindicatului;
c) hotărăşte oportunitatea declanşării grevei generale;
d) aprobă şi modifică bugetul anual de venituri şi cheltuieli;
e) aprobă raportul de control financiar;
f) hotărăşte asupra excluderilor din sindicat, la propunerea Biroului Executiv;
g) aprobă şi modifică Regulamentul de organizare şi funcţionare, reglementările specifice Organizaţiei de femei şi a Organizaţiei de tineret;
h) validează componenţa Colegiului Consultativ al sindicatului;
i) validează numirea Secretarului General şi a Comisiei de Disciplină;
j) adoptă hotărâri.

Art.27 - (1) Comitetul Interinstituțional este organ de conducere executiv, format din membrii Biroului Executiv, Liderii Nationali de Institutie şi Liderii Regionali.
(2) Liderii Nationali de Institutie sunt alesi de Adunarea Generala, din cadrul fiecarei grupe sindicale din institutia nationala pentru care se decide o astfel de reprezentare.
Liderii Regionali sunt aleşi de Adunarea Generala din randul liderilor şi viceliderilor fiecărei grupe sindicale, din cadrul fiecarei regiuni a finantelor publice.
(3) Alegerea persoanelor prevazute la alin.(2) se face, de regulă, odată la 4 ani, cu ocazia Adunării Generale a Sindicatului. 
(4) Comitetul Interinstitutional se întruneşte in sedinta de lucru, de regulă, semestrial sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea Biroului Executiv. 
(5) Şedinţele sunt întrunite statutar în prezenţa a cel puţin jumătate plus unul din membri.
(6) În cazul în care, nu se întruneşte cvorumul necesar desfășurării ședinței, se convoca în maxim 5 zile, un nou Comitet Interinstituțional, iar hotărârile vor fi luate cu majoritatea simplă a celor prezenţi;
(7) Principalele atribuţii ale Comitetului Interinstituțional sunt:
a) coordoneaza activitatea şi elaborează politica sindicală a structurilor instituționale din care provin, între două Consilii Naţionale.
b) convoacă adunarea generală extraordinară;
c) stabileşte componenţa Comisiei de Disciplină;
d) hotărăşte data grevei generale; 
e) hotărăşte asupra schimbării sediului;
f) emite hotărâri;
g) hotărăşte asupra suspendarii membrului de sindicat, până la întrunirea Consiliului Naţional, la propunerea Comisiei de Disciplină;
h) hotărăşte asupra afilierii sindicatului până la validarea acesteia de către Consiliul Naţional;
i) hotărăşte asupra excluderilor din sindicat, conform ROF;
j) hotărăşte asupra contestaţiilor la deciziile de sancţionare emise de Biroul Executiv, în baza deciziilor Biroului Executiv.

Art.28 - (1) Biroul Executiv este organul de conducere executiv, permanent, care realizează conducerea operativă a sindicatului şi duce la îndeplinire rezoluţiile Adunării Generale a Sindicatului, hotărârile Consiliului Naţional al Sindicatului şi ale Comitetului Interinstitutional.
(2) Biroul Executiv este format din Preşedinte şi Vicepreşedinţi.

Art.29 - (1) Biroul Executiv se întruneşte, de regulă, lunar. 
(2) Biroul Executiv este statutar întrunit în prezenţa a jumătate plus unu din membrii săi şi ia decizii cu majoritatea simplă a celor prezenţi.
(3) Biroul Executiv este sprijinit în activitate şi de către membri ai Colegiului Consultativ, la invitaţia acestuia.

Art.30 - (1) Biroul Executiv are următoarele atribuţii:
a) adopta ordinea de zi a sedintelor Adunarii Generale, Consiliului National, a Comitetului Interinstituțional si a lucrărilor sale;
b) îndeplineşte rezoluţiile Adunării Generale, hotărârile Consiliului Naţional şi ale Comitetului Interinstituțional
c) aplică sancţiunile propuse de Comisia de Disciplină;
d) avizează procesele verbale de constituire şi alegere a conducerii grupelor sindicale şi decide asupra afilierii membrilor de sindicat;
e) convoacă Adunarea Generală a Sindicatului, Consiliul Naţional al Sindicatului, Comitetului Interinstituțional;
f) prezintă raportul de activitate Adunării Generale a Sindicatului şi Consiliului Naţional al Sindicatului;
g) întocmeşte Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi îl supune spre aprobare Consiliului Naţional al Sindicatului;
h) adoptă decizii. Pentru situaţiile particulare care pot fi întâlnite în activitatea curentă sindicală, acolo unde in Statutul sau Regulamentul de Organizare şi Funcţionare nu există prevederi exprese în acest sens şi a căror soluţionare este de maximă urgenţă, până la întrunirea Adunarii Generale sau Consiliului Naţional, ocazie cu care aceste situaţii vor fi reglementate prin Statut sau Regulament, decizia de soluţionare a respectivelor situaţii o va lua Biroul Executiv.
i) propune la nivelul Comitetului Interinstituțional declanşarea acţiunilor de grevă şi le inițiază între două Consilii Naţionale;
j) numeşte, prin decizie, Secretarul General şi membrii Colegiului Consultativ.
k) decide institutiile pentru care se organizeaza alegerea Liderilor Nationali de Institutie.
l) decide excluderea din Sindicat a membrilor ca sancțiune și o supune spre aprobare Adunării Generale sau Consiliului Național, după caz.

Art.31 - (1) Preşedintele are următoarele atribuţii: 
a) urmăreşte şi asigură respectarea Statutului, a Regulamentul de organizare şi funcţionare, a rezoluţiilor Adunării Generale a Sindicatului, a hotărârilor Consiliului Naţional al Sindicatului, da eciziilor Comitetului Interinstituțional;
b) reprezintă Sindicatul;
c) angajează Sindicatul în raporturile cu terții;
d) prezidează lucrările Adunării generale a Sindicatului, Consiliului Naţional al Sindicatului, Comitetului Interinstituțional si Biroului Executiv al Sindicatului;
e) emite decizii.
(2) În caz de indisponibilitate, Preşedintele va fi înlocuit de un Vicepreşedinte, pe baza unei împuterniciri.
(3) Preşedintele poate delega o parte din atribuţii, Vicepresedinţilor, pe baza unei decizii emise de acesta.

Art.32 - Vicepreşedinţii au următoarele atribuţii:
a) armonizează interesele membrilor de sindicat din domeniile pe care le coordoneaza;
b) prezintă evaluări Biroului Executiv cu privire la mandatul pe care îl au;
c) informează Biroul Executiv cu privire la problemele membrilor;
d) reprezintă sindicatul în relaţiile cu conducerile instituţiilor conform atribuţiilor domeniului de activitate pe care îl coordonează;
e) întocmesc propuneri de decizii şi le supun aprobării conducerii.

Art.33 - (1) Secretarul General are următoarele atribuţii:
a) răspunde de conducerea şi buna funcţionare a serviciilor administrative;
b) asigură circulaţia informaţiei între membrii de sindicat;
c) răspunde de patrimoniul sindicatului;
d) reprezintă Sindicatul în contractele individuale de muncă şi contractele de colaborare în baza deciziilor Biroului Executiv;
(2) Trezorierul are urmatoarele atributii:
a) intocmeste si supune aprobarii bugetul anual de venituri si cheltuieli;
b) intocmeste si supune aprobarii Biroului Executiv procedurile contabile interne ale organizatiei;
c) organizeaza impreuna cu firma de contabilitate activitatea financiar- contabila a organizatiei, in conformitate cu actele normative in vigoare si cu procedurile contabile interne;
d) supravegheaza asupra respectarii dispozitiilor legale privind conducerea contabilitatii.

Art.34 - (1) Colegiul Consultativ are rolul de a sprijini activitatea Biroului Executiv.
(2) Colegiul Consultativ este format, în principal, din personalităţi ale vieţii civile, precum şi din rândul angajaţilor cu o reputaţie deosebită. 
Colegiul Consultativ are în componenţa sa şi Liderul Organizaţiei de femei, Liderul Organizaţiei de tineret, precum şi persoana desemnată a se ocupa de membrii SindFISC cărora le încetează raporturile de muncă urmare pensionării.
(3) Membrii Colegiului Consultativ sunt desemnaţi de catre Biroul Executiv, având un mandat de 2 ani, care poate fi reînoit.
(4) Colegiul Consultativ se întruneşte între două Consilii Nationale, la solicitarea Biroului Executiv al Sindicatului.
(5) Unul din membrii Colegiului Consultativ este ales, de regulă, dintre membrii fondatori ai Sindicatului.

Art. 35. Sedințele organelor de conducere ale Sindicatului pot avea loc prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, precum teleconferința sau videoconferința.
Mijloacele electronice de comunicare la distanță trebuie să îndeplinească, printre altele, condițiile tehnice necesare pentru a permite:
a) identificarea participanților și participarea efectivă a acestora la ședință;
b) transmisiunea continuă și în timp real a ședinței, înregistrarea și arhivarea acesteia;
c) comunicarea bidirecțională în timp real, astfel încât membrii să se poată adresa de la distanță în cadrul ședinței;
d) exprimarea votului în cursul ședinței și înregistrarea acestuia (inclusiv a votului secret, acolo unde este cazul).
Președintele, sau persoana împuternicită de acesta, are obligația întocmirii și semnării procesului-verbal al ședinței. 

Art.36 - Membrilor sindicatului le sunt aplicabile următoarele sancţiuni:
a) atenţionarea scrisă;
b) suspendarea;
c) excluderea.

Art.37 - (1) În vederea stabilirii sancţiunilor membrilor de sindicat se formează, Comisia de Disciplină, aflată în subordinea Comitetului Interinstituţional.
(2) Comisia de Disciplină este formată din 3 membri, desemnaţi din rândul membrilor de sindicat, de către Comitetul Interinstitutional.

Art.38 - (1) Comisia de Disciplină, la sesizarea Biroului Executiv sau al oricărui membru al Sindicatului, va realiza o verificare urmată de un raport privind propunerea de sancţionare sau nesancţionare a membrului de sindicat.
(2) ��n baza raportului comisiei şi a propunerilor acesteia, Biroul Executiv emite decizia de sancţionare.

Art.39 - (1) Hotărârea cu privire la sancţiunile care vor fi aplicate se ia de către organe de conducere diferite, în funcţie de poziţia pe care o ocupă membrul în cadrul Sindicatului.
(2) Soluţionarea contestaţiilor împotriva deciziilor de sancţionare se efectuează de către organul de conducere imediat superior celui care a hotărât asupra soluţiei date prin decizia anterioară.
(3) Modalitatea de stabilire şi aplicare a sancţiunilor, precum şi cea de contestare a deciziilor de sancţionare este prevăzută în Regulamentului de organizare si functionare.

Art.40 - Suspendarea presupune: 
a) transmiterea deciziei de suspendare;
b) întreruperea transmiterii de informaţii membrului de sindicat;
c) interzicerea participării la acţiunile Sindicatului, exceptie facand actiunile in care acesta este invitat de catre organele de conducere ale Sindicatului.

Art.41 - (1) Membrul de sindicat poate fi exclus din următoarele motive:
a) neplata cotizaţiei timp de 3 luni, din culpa sa;
b) afilierea la mai multe sindicate constituite la acelaşi angajator;
c) suspendarea, pe o perioada mai mare de 12 luni din calitatea de membru de sindicat, urmare unei sanctiuni primite;
d) încălcarea gravă a Statutului şi a Regulamentului de organizare si functionare.
(2) Excluderea poate fi propusă de către Comisia de Disciplină şi pentru alte motive întemeiate.

Art.42 - (1) Sindicatul poate avea însemne proprii (logo, insigne, legitimaţii, drapel, imn, etc.).
(2) Consiliul Naţional al Sindicatului, la propunerea Biroului Executiv, va aproba însemnele sindicatului;
(3) Însemnele sindicatului vor fi afişate de către organizaţiile membre la loc vizibil, în cadrul instituţiilor în care îşi desfăşoară activitatea.
(4) Ca o recunoaştere a iniţiativei acestora, membrii fondatori ai sindicatului, sunt participanti de drept la lucrările Consiliului Naţional şi a Adunării Generale, fără drept de vot.
(5) Organizaţia de femei precum şi Organizaţia de tineret a Sindicatului funcţioneaza în baza prezentului Statut, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului, precum şi în baza unor reglementări proprii care se aprobă de către Consiliul Naţional al Sindicatului.

Împuternicit al Adunării Generale
Nicolae – Liviu TOADER