Logo SindFISC

Nimeni nu poate fluiera o simfonie! Este nevoie de o orchestră pentru a o cânta!

H.E. Luccock

Considerente referitoare la OUG privind aprobarea codului administrativ

27.06.2018

Câteva considerente referitoare la proiectul de OUG care aprobă Codul administrativ, forma finală aprobată de Guvern în ședința din 25 iunie a.c., astfel cum a fost publicată pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP).

1. Față de prevederile legale în vigoare, o condiţie suplimentară pentru concursul sau examenul de promovare în grad profesional (art.479) este: să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate.

Aceeași condiție se menține și în situația participării la concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere vacantă (art.483).

Sistemul de credite necesar promovării prevăzute la art.479 alin.(1) lit.b), precum şi cel de la art.483 alin.(2) lit.f) se reglementează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

2. Față de forma anterioară a proiectului, publicată pe site, a fost eliminată etapa de testare a funcționarilor publici, evaluarea acestora realizându-se anual și constând în:
a) evaluarea gradului şi a modului de atingere a obiectivelor individuale;
b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă.

Calificativele obţinute în procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici sunt avute în vedere la:
a) promovarea într-o funcţie publică superioară;
b) acordarea de prime, în condiţiile legii;
c) diminuarea drepturilor salariale cu 10% până la următoarea evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale, pentru funcţionarii publici care au obţinut calificativul satisfăcător; 
d) eliberarea din funcţia publică.

Pentru activitatea desfășurată în anul 2019, evaluarea se va face în anul 2020 în conformitate cu dispozițiile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020 este prevăzută în Anexa nr.6 la actul normativ (nu sunt modificări substanțiale).

3. La art.380 se prevede că, beneficiază de statute speciale funcţionarii publici care îndeplinesc activităţile prevăzute la art.370 alin.(3) în cadrul:
a) structurilor de specialitate ale Parlamentului României;
b) structurilor de specialitate ale Administraţiei Prezidenţiale;
c) structurilor de specialitate ale Consiliului Legislativ;
d) serviciilor diplomatice şi consulare;
e) instituţiilor din sistemul de ordine publică şi securitate naţională;
f) structurilor Ministerului Finanțelor Publice, unităților subordonate și aparat central;

Prin statutele speciale se pot reglementa, potrivit art.380 alin.(4):
a) drepturi, îndatoriri şi incompatibilităţi specifice, altele decât cele prevăzute de cod;
b) funcţii publice specifice.

deci, nu și elemente de natură salarială.

4. Se reglementează la art.491 răspunderea în solidar cu autoritatea sau cu instituţia publică.

Astfel, orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim se poate adresa instanţei judecătoreşti, în condiţiile legii, împotriva autorităţii sau instituţiei publice care a emis actul sau care a refuzat să rezolve cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim.

În cazul în care acţiunea se admite, plata daunelor se asigură din bugetul autorităţii sau instituţiei publice. Dacă instanţa judecătorească constată vinovăţia funcţionarului public, persoana respectivă va fi obligată la plata daunelor, solidar cu autoritatea sau instituţia publică.

Răspunderea juridică a funcţionarului public nu se poate angaja dacă acesta a respectat prevederile legale şi procedurile administrative aplicabile autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.

Luminița IANCU TOMȘA, Vicepreședinte