Logo SindFISC

Nimeni nu poate fluiera o simfonie! Este nevoie de o orchestră pentru a o cânta!

H.E. Luccock

Prezentare

Statutul "Sindicatului Naţional Finanţe Publice - SindFISC"

Art. 1 Sindicatul Naţional Finanţe Publice - SindFISC, este o organizaţie sindicală care reuneşte, pe baza liberului consimţământ, angajaţi, funcţionari publici şi personal contractual din instituţiile publice din sistemul instituţional al Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 2 Sindicatul Naţional Finanţe Publice - SindFISC îşi desfăşoară activitatea cu respectarea legislaţiei române, având sediul în Bucureşti, sector 4, calea Şerban Voda, nr. 209, Corp A, et. 6, Ap. 14A. Sediul sindicatului poate fi mutat cu acordul Comitetului Regional.

Denumirea de Sindicat în prevederile prezentului statut va fi asimilată cu Sindicatul Naţional  Finanţe Publice - SindFISC. 

Art. 3 Principiile fundamentale de organizare şi funcţionare ale Sindicatului Naţional Finanţe Publice – SindFISC sunt UNITATEA – TRANSPARENŢA – PROFESIONALISMUL -  SOLIDARITATEA.

Art. 4 Sindicatul îşi propune următoarele obiective:

 1. apărarea drepturilor, susţinerea intereselor membrilor săi;
 2. unitatea activitaţii sindicale din finanţele publice;
 3. promovarea profesionalismului si solidarităţii membrilor săi;
 4. organizarea şi susţinerea unor acţiuni cu caracter profesional, social, economic, cultural şi sportiv;
 5. promovarea şi îmbunătăţirea educaţiei sindicale;
 6. colaborarea pe orizontală şi verticală cu orice altă structură sindicală din alte ramuri de activitate;
 7. formularea şi susţinerea de proiecte de acte normative, statute/prevederi speciale funcţionarilor din finanţele publice sau modificări ale legislaţiei existente, referitoare la oricare dintre drepturile şi/sau interesele legitime ale oricăruia dintre membrii săi;
 8. promovarea transparenţei în activitatea dialogului social în Ministerul Finanţelor Publice, promovarea solidarităţii angajaţilor;
 9. obţinerea reprezentativităţii la nivelul sistemului instituţional al Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 5 Drepturile Sindicatului sunt:

 1. elaborarea propriului statut şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
 2. de a-şi alege liber reprezentanţii;
 3. de a-şi organiza gestiunea şi activitatea;
 4. de a-şi formula programe proprii de acţiune;
 5. de a dobândi în condiţiile legii, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, orice fel de bunuri mobile şi imobile necesare realizării scopului prevăzut în statut;
 6. de a primi informaţii necesare pentru a putea apăra drepturile membrilor săi;
 7. de afilieri interne şi internaţionale;
 8. de a sprijini material membrii săi în exercitarea profesiunii;
 9. de a construi, administra sau de a participa la constituirea sau administrarea în interesul membrilor săi şi în condiţiile prevăzute de lege a următoarelor:
  • casă de ajutor propiu pentru membrii sindicatului;
  • publicaţii proprii;
  • unităţi de învăţământ, culturale sau economico-sociale, societăţi comerciale sau bancă proprie;
  • fonduri de întrajutorare;
  • de a accesa fonduri europene pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii sindicale;
 10. dreptul de a furniza servicii de pregătire profesională a adulţilor;
 11. de a face demersuri în vederea autorizării ca furnizor de servicii de formare profesională a adulţilor.

Art. 6 Îndatoririle Sindicatului sunt:

 1. apără şi promovează interesele şi drepturile profesionale, sociale, economice, culturale şi sportive ale membrilor săi;
 2. de a nu alege în organele de conducere cetăţeni străini sau persoane care au suferit condamnări penale, incompatibile cu funcţia deţinută;
 3. de a ţine evidenţa membrilor, încasărilor şi cheltuielilor de orice fel;
 4. de a delega reprezentanţi care să le reprezinte interesele la negocierile cu conducerile administrative;
 5. de a informa membrii, ori de câte ori este nevoie, despre activitatea Sindicatului.

Art. 7 Drepturile membrilor de sindicat sunt:

 1. exprimarea liberă, prin reprezentanţi ai opiniei proprii, în toate forurile de conducere ale Sindicatului;
 2. de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale sindicatului;
 3. de a fi aleşi ca membri ai comisiei de cenzori;
 4. de a hotărî prin reprezentanţi asupra modului în care vor fi folosite fondurile sindicatului;
 5. de a fi susţinuţi, apăraţi şi reprezentaţi de sindicat faţă de orice persoană juridică sau fizică care încalcă drepturile sau interesele legitime.

Art. 8 Obligaţiile membrilor de sindicat sunt:

 1. să respecte Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al sindicatului;
 2. să acţioneze pentru înfăptuirea rezoluţiilor şi hotărârilor sindicatului;
 3. să plătească lunar cotizaţia;
 4. să nu sprijine acţiuni care duc la destabilizarea sindicatului;
 5. să militeze şi să acţioneze pentru unitatea sindicală;
 6. să nu fie membru al altui sindicat;
 7. să se abţină de la orice fel de manifestare potrivnică hotărârilor sindicatului cu care nu sunt de acord.

Art. 9 Poate fi membru al Sindicatului Naţional Finanţe Publice – SindFISC orice angajat, funcţionar public sau personal contractual din sistemul instituţional al Ministerului Finanţelor Publice, care aderă liber consimţit la prezentul statut şi care formulează o adeziune scrisă (anexa 1) în acest sens. Aceasta se depune spre aprobare Biroului Executiv al Sindicatului.

Art. 10

 1. Calitatea de membru încetează prin:
  • deces;
  • retragere, în baza unei cereri scrise;
  • schimbare a locului de munca în afara sistemului instituţional al Ministerului Finanţelor Publice;
  • pensionare;
  • excludere, ca urmare a aplicării sancţiunii de către Biroul Executiv.
 2. Membrii care au pierdut calitatea de membru al sindicatului nu au nici un drept asupra patrimoniului Sindicatului Naţional Finanţe Publice - SindFISC şi nici nu pot solicita restituirea sumelor depuse drept cotizaţie sau a sumelor şi bunurilor donate. Aceştia trebuie să-şi achite cotizaţia către sindicat până la data pierderii calităţii de membru.

Art. 11 Patrimoniul Sindicatului Naţional Finanţe Publice – SindFISC este alcătuit din bunuri mobile, bunuri imobile şi mijloace băneşti. Sursele patrimoniului sunt:

 1. cotizaţii lunare;
 2. venituri realizate din activităţi proprii;
 3. donaţii, sponsorizări, etc.;
 4. alte surse.

Art. 12

 1. Cotizaţia reprezintă contribuţia financiară lunară şi permanentă a fiecărui membru de sindicat.
 2. Cuantumul ei este de maximum 1% din salariul de bază şi se reţine pe ştatul de plată pe baza acordului dat în adeziune.
 3. Prin hotărârea Consiliului Naţional se va stabili pentru fiecare an cuantumul cotizaţiei, precum şi procentele din aceasta ce vor fi virate în contul central şi în contul structurii teritoriale.
 4. Membrii noi afiliaţi vor plăti cotizaţia începând din luna în care au fost afiliaţi, dacă afilierea s-a realizat până în ziua a 15-a a lunii şi, începând cu luna următoare, dacă au fost afiliaţi după data de 15 a lunii;
 5. Persoanele ce au raporturile de serviciu suspendate pe o perioadă determinată (creştere copil, motive medicale, studii în interesul serviciului, etc), altfel decât urmare unei sancţiuni, pot rămâne în continuare membrii ai sindicatului, nefiind obligaţi pentru această perioadă la plata cotizaţiei.

Art. 13

 1. Controlul activităţii financiare proprii se realizează prin Comisia de cenzori, care funcţionează conform statutului şi a legislaţiei în vigoare.
 2. Rapoartele semestriale şi/sau anuale ale controlului activităţii financiare vor fi aduse la cunoştinţa membrilor Consiliului Naţional, pentru validare.
 3. In termen de o lună de la alegerea şi validarea Comisiei de conzori, Biroul Executiv va intocmi un regulament de functionare al acesteia, care va fi propus spre valiare Consiliului National.

Art. 14 Dizolvarea Sindicatului Naţional Finanţe Publice - SindFISC, se face numai pe baza unei rezoluţii adoptate de Adunarea Generală.

Art. 15 Operaţiunile legate de dizolvarea Sindicatului sunt efectuate de o Comisie specială, numită de Adunarea Generală. Comisia specială întocmeşte o documentaţie privind distribuirea, transmiterea sau, după caz, lichidarea patrimoniului Sindicatului Naţional Finanţe Publice - SindFISC, conform celor stabilite de Adunarea Generală.

Art. 16 În cazul încetării activităţii fără a se adopta o rezoluţie asupra patrimoniului, oricare dintre membrii săi are dreptul de a se adresa tribunalului conform legislatiei specifice a sindicatelor.

Art. 17

 1. Structura Sindicatului Naţional Finanţe Publice – SindFISC cuprinde grupe sindicale construite la nivelul unităţilor administrativ teritoriale ale autorităţilor şi instituţiilor publice din cadrul sistemului instituţional al Ministerului Finanţelor Publice, cu un efectiv de minim 15 membri de sindicat.
 2. Activitatea sindicală este organizată la nivelul grupei sindicale de către liderul împreuna cu viceliderii grupei sindicale, dupa caz, aleşi prin vot direct cu o majoritate simplă.
 3. La nivelul grupelor sindicale, se organizează de regulă, şedinţe lunare. La solicitarea liderului sau a minimum 1/3 din membri se pot convoca adunări excepţionale.
 4. Liderul si viceliderii grupei sindicale sunt aleşi/ schimbaţi din funcţie cu majoritate simplă a celor prezenţi, numai dacă la şedinţă se asigură cvorumul de prezenţă a 2/3 din numărul total al membrilor de sindicat înscrişi în cadrul grupei sindicale din instituţie. Pentru derularea activităţii de numire/ schimbare a liderilor şi / sau viceliderilor, este necesară înştiinţarea membrilor de sindicat prin diverse mijloace (scris, telefonic sau e-mail) şi semnarea de luare la cunostinţă a cel putin 2/3 din totalul membrilor de sindicat din instituţie.

Art. 18

 1. Organele de conducere ale Sindicatului sunt:
  1. Adunarea Generală
  2. Consiliul Naţional
  3. Comitetul Regional
  4. Biroul Executiv.
 2. Calitatea de membru al oricărei formaţiuni politice este incompatibilă cu calitatea de membru în organele de conducere ale sindicatului. Persoanele deja alese în structurile de conducere ale sindicatului sunt obligate ca în maxim 15 zile de la adoptarea statutului să opteze pentru păstrarea calitaţii de membru al formaţiunii politice sau membru al organului de conducere al sindicatului. În acest sens, persoanele aflate într-o astfel de situaţie, sunt obligate să aduca la cunoştintă, în scris, acest lucru Biroului Executiv si să decidă în consecinţă asupra stării de fapt. În acest sens, vor completa o declaraţie pe propria răspundere. Conţinutul acesteia va fi redactat şi aprobat de către Biroul Executiv. În cazul în care persoana aflată într-o astfel de incompatibilitate, nu declară şi nu optează pentru calitatea aleasă, îşi pierde calitatea de membru al respectivului organ de conducere.

Art. 19

 1. Adunarea Generală a Sindicatului este organul suprem de conducere.
 2. Adunarea Generală a Sindicatului este alcătuită din delegaţii grupelor sindicale al căror număr este stabilit pe baza normei de reprezentare 1/100 membri de sindicat plătitori de cotizaţie la zi, dar nu mai puţin de un delegat de grupa sindicală, membrii Biroului Executiv şi ai Comitetului Regional.
 3. Liderii grupelor sindicale vor fi incluşi în delegaţiile grupelor sindicale din care provin.

Art. 20

 1. Adunarea Generală a Sindicatului se întruneşte o dată la 4 (patru) ani în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare.
 2. Şedinţele sunt statutar întrunite în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor.
 3. Rezoluţiile se adoptă cu majoritatea simplă din numărul membrilor prezenţi.
 4. Modalitatea de votare se stabileşte prin vot liber deschis în prima zi a lucrărilor.
 5. Norma de vot este de 1 la 15 membrii de sindicat iar numărul mandatelor se majorează cu 1 vot, după depăşirea fracţiei de 1 la 15.
 6. Adunarea Generală a Sindicatului poate fi convocată în şedinţă extraordinară de către Consiliul Naţional al Sindicatului la propunerea Biroului Executiv, a Comitetului Regional, sau a cel puţin 2/3 din numărul membrilor Consiliului Naţional al Sindicatului.
 7. In cazul in care nu se intruneste cvorumul de prezenta pentru tipul de adunare generala ordinară, în termen de 30 zile se convoacă o nouă Adunare Generala care lucrează valabil şi adoptă rezoluţii cu majoritatea simplă din numărul membrilor prezenţi.

Art. 21 Lucrările Adunării Generale sunt organizate şi conduse de către Biroul Executiv al Sindicatului.

Art. 22 Adunarea Generală a Sindicatului are următoarele atribuţii:

 1. adoptă ordinea de zi şi regulile de procedură privind desfăşurarea lucrărilor Adunării Generale;
 2. adoptă şi modifică statutul sindicatului;
 3. stabileşte strategia generală a sindicatului;
 4. alege şi revocă Biroul Executiv;
 5. valideaza liderii regionali;
 6. alege şi revocă membrii comisiei de cenzori;
 7. în caz de reorganizare prin divizare/comasare sau dizolvare hotărăşte soarta patrimoniului sindicatului;
 8. adoptă rezoluţii;
 9. hotărăşte asupra excluderilor din sindicat, conform prevederilor din ROF;
 10. hotărăşte asupra contestaţiilor la deciziile de sancţionare emise de Biroul Executiv în baza hotărârilor Consiliului National.

Art. 23

 1. Consiliul Naţional al Sindicatului este organul de conducere cu caracter deliberativ şi decizional care organizează întreaga activitate a Sindicatului în perioada dintre două adunări generale, în conformitate cu rezoluţiile adoptate de Adunarea Generală. Consiliul National al Sindicatului se intruneste, de regulă, o data pe an sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea Biroului Executiv sau a Comitetului Regional.
 2. Consiliul National al sindicatului este alcătuit din liderii grupelor sindicale de instituţie, membrii Biroului Executiv şi Membrii Comitetului Regional.

Art. 24

 1. Consiliul Naţional al Sindicatului se întruneşte anual şi ori de câte ori este nevoie la solicitarea Biroului Executiv.
 2. Şedinţele sunt întrunite statutar în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul delegaţilor la Consiliu.
 3. Hotărârile se iau prin vot liber deschis cu majoritatea simplă a reprezentanţilor desemnaţi.
 4. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul de prezenţă stabilit la alineatul (2), în termen de 15 zile se convoacă din nou Consiliul Naţional al Sindicatului care lucrează valabil şi ia decizii cu votul majorităţii simple a reprezentanţilor prezenţi.

Art. 25 Lucrările Consiliului Naţional al Sindicatului sunt organizate şi conduse de Biroul Executiv.

Art. 26 Consiliul Naţional al Sindicatului are următoarele atribuţii:

 1. adoptă ordinea de zi şi regulile de procedură privind desfăşurarea lucrărilor Consiliului Naţional;
 2. organizează întreaga activitate şi strategie a sindicatului în perioada dintre două adunări generale;
 3. hotărăşte asupra contestaţiilor la deciziile de sancţionare emise de Biroul Executiv în baza hotărârilor Comitetului Regional;
 4. validează afilierile sindicatului;
 5. hotărăşte oportunitatea declanşării grevei generale;
 6. aprobă şi modifică bugetul anual de venituri şi cheltuieli;
 7. aprobă raportul de control financiar;
 8. hotărăşte asupra excluderilor din sindicat;
 9. aprobă şi modifică R.O.F., reglementările specifice Organizaţiei de femei şi a Organizaţiei de tineret;
 10. validează componenţa Colegiului Consultativ al sindicatului;
 11. validează numirea Secretarului General şi a Comisiei de Disciplină;
 12. adoptă hotărâri.

Art. 27

 1. Comitetul Regional este organ de conducere executiv, format din membrii Biroului Executiv şi Liderii Regionali.
 2. Liderii Regionali de institutii sunt aleşi dintre liderii şi viceliderii fiecărei grupe sindicale din respectiva regiune.
 3. Alegerea lor se face de regulă, odată la 4 ani cu ocazia Adunării Generale a Sindicatului. Alegerea Liderilor Regionali se face dintre liderii şi viceliderii din fiecare regiune, pe baza unui proces verbal, cu majoritate simplă.
 4. Comitetul Regional se întruneşte de regulă cel puţin o dată pe trimestru sau ori de câte ori este necesar la solicitarea Biroului Executiv.
 5. Şedinţele sunt întrunite statutar în prezenţa a cel puţin jumătate plus unul din membri.
 6. Dacă nu se întruneşte statutaritatea, se va convoca în maxim 5 zile, un nou Comitet, iar hotărârile vor fi luate cu majoritatea simplă a celor prezenţi;
 7. Principalele atribuţii ale Comitetului Regional sunt:
  1. coordonează activitatea şi fac politica sindicală a domeniilor şi regiunilor din care provin, între două Consilii Naţionale;
  2. stabileşte acţiuni sindicale;
  3. convoacă adunarea generală extraordinară;
  4. stabileşte componenţa Comisiei de Disciplină;
  5. hotărăşte data grevei generale;
  6. hotărăşte asupra schimbării sediului;
  7. emite hotărâri;
  8. hotărăşte asupra suspendarii membrului de sindicat, până la întrunirea Consiliului Naţional, la propunerea Comisiei de Disciplină;
  9. hotărăşte asupra afilierii sindicatului până la validarea acesteia de către Consiliul Naţional;
  10. hotărăşte asupra excluderilor din sindicat, conform ROF;
  11. hotărăşte asupra contestaţiilor la deciziile de sancţionare emise de Biroul Executiv, în baza deciziilor Biroului Executiv.

Art. 28

 1. Biroul Executiv este organul de conducere executiv, permanent, ce realizează conducerea operativă a sindicatului şi duce la îndeplinire rezoluţiile Adunării Generale a Sindicatului, hotărârile Consiliului Naţional al Sindicatului şi ale Comitetului Regional.
 2. Biroul Executiv este format din Preşedinte şi Vicepreşedinţi;
 3. Membrii Biroului Executiv pot fi aleşi dintre membrii de sindicat cât şi dintre persoanele care au avut la un moment dat calitatea de angajat al sistemului instituţional al Ministerului Finanţelor Publice, dar care la data alegerilor activează în alt domeniu de activitate, atâta timp cât aceştia îşi exprimă consimţământul şi/sau intenţia de candidatură şi sunt validaţi de către majoritatea simplă a membrilor fondatori.

Art. 29

 1. Biroul Executiv se întruneşte de regulă saptămânal.
 2. Biroul Executiv este statutar întrunit în prezenţa a jumătate plus unu din membrii săi şi ia decizii cu majoritatea simplă a celor prezenţi.
 3. Biroul Executiv este sprijinit în activitate şi de către membri ai Colegiului Consultativ, la invitaţia acestuia.

Art. 30 Biroul Executiv are următoarele atribuţii:

 1. adopta ordinea de zi a sedintelor Adunarii Generale, Consiliului National, a Comitetului Regional si a lucrărilor sale;
 2. îndeplineşte rezoluţiile Adunării Generale, hotărârile Consiliului Naţional şi ale Comitetului Regional;
 3. aplică sancţiunile propuse de Comisia de Disciplină;
 4. avizează procesele verbale de constituire şi alegere a conducerii grupelor sindicale şi decide asupra afilierii membrilor de sindicat;
 5. convoacă Adunarea Generală a Sindicatului, Consiliul Naţional al Sindicatului, Comitetului Regional;
 6. prezintă raportul de activitate Adunării Generale a Sindicatului şi Consiliului Naţional al Sindicatului;
 7. întocmeşte R.O.F. şi îl supune spre aprobare Consiliului Naţional al Sindicatului;
 8. adoptă decizii. Pentru situaţiile particulare care pot fi întâlnite în activitatea curentă sindicală, acolo unde Statutul sau Regulamentul de organizare şi funcţionare nu există prevederi exprese în acest sens şi a căror soluţionare este de maximă urgenţă, până la întrunirea Adunarii Generale sau Consiliului Naţional, ocazie cu care aceste situaţii vor fi reglementate prin Statut sau Regulament, decizia de soluţionare a respectivelor situaţii o va lua Biroul Executiv.
 9. propune la nivelul Comitetului Regional declanşarea acţiunilor greviste şi le iniţiază între două Consilii Naţionale;
 10. numeşte prin decizie Secretarul General şi membrii Colegiului Consultativ.

Art. 31 Biroul Executiv are următoarele atribuţii:

 1. Preşedintele are următoarele atribuţii:
  1. urmăreşte şi asigură respectarea statutului, a ROF, rezoluţiilor Adunării Generale a Sindicatului, hotărârilor Consiliului Naţional al Sindicatului, deciziilor Comitetului Regional;
  2. reprezintă sindicatul;
  3. angajează sindicatul în raporturile cu persoane fizice şi juridice române sau străine;
  4. prezidează lucrările Adunării generale a Sindicatului, Consiliului Naţional al Sindicatului, Comitetului Regional, Biroului Executiv al Sindicatului;
  5. emite decizii.
 2. În caz de indisponibilitate, Preşedintele va fi înlocuit de un Vicepreşedinte, pe baza unei împuterniciri.
 3. Preşedintele poate delega parte din atribuţii Vicepresedinţilor, pe baza unei decizii.

Art. 32 Vicepreşedinţii au următoarele atribuţii speciale:

 1. armonizează interesele membrilor de sindicat din domeniile pe care le reprezintă;
 2. prezintă evaluări Biroului Executiv cu privire la mandatul pe care îl au;
 3. informează Biroul Executiv cu privire la problemele membrilor;
 4. reprezintă sindicatul în relaţiile cu conducerile instituţiilor conform atribuţiilor domeniului de activitate pe care îl coordonează;
 5. întocmesc propuneri de decizii şi le supun aprobării conducerii.

 Art. 33 Secretarul General are următoarele atribuţii:

 1. răspunde de conducerea şi buna funcţionare a serviciilor administrative;
 2. asigură circulaţia informaţiei între membrii şi sindicat;
 3. răspunde de patrimoniul sindicatului;
 4. reprezintă Sindicatul în contractele individuale de muncă şi contractele de colaborare în baza deciziilor Biroului Executiv;
 5. îndeplineşte funcţia de trezorier.

Art. 34

 1. Colegiul Consultativ are rolul de a sprijini activitatea Biroului Executiv.
 2. Colegiul Consultativ este format în principal din personalităţi ale vieţii civile precum şi din rândul angajaţilor cu o reputaţie deosebită.
 3. Membrii Colegiului Consultativ sunt desemnaţi de Biroul Executiv, având un mandat de 2 ani, ce poate fi reînoit.
 4. Colegiul Consultativ se întruneşte între două Consilii la solicitarea Biroului Executiv al Sindicatului.
 5. Unul din membrii Colegiului Consultativ este ales de regulă dintre membrii fondatori ai sindicatului.
 6. Colegiul Consultativ are în componenţa sa şi Liderul Organizaţiei de femei SindFISC, Liderul Organizaţiei de tineret SindFISC precum şi persoana desemnată a se ocupa de membrii SindFISC cărora le încetează raporturile de muncă urmare pensionării.

Art. 35 Membrilor sindicatului le sunt aplicabile următoarele sancţiuni:

 1. atenţionarea scrisă;
 2. suspendarea;
 3. excluderea.

Art. 36

 1. În vederea aplicării sancţiunilor membrilor de sindicat de către Biroul Executiv se formează, în subordinea Comitetului Regional, Comisia de Disciplină.
 2. Comisia de Disciplină este formată din 3 membrii desemnaţi din rândul membrilor de sindicat, de către Comitetul Regional.

Art. 37

 1. Comisia de Disciplină, la sesizarea Biroului Executiv sau a oricărui membru al Sindicatului, va realiza o verificare urmată de un raport privind sancţionarea sau nesancţionarea membrului de sindicat.
 2. În baza raportului comisiei şi propunerilor acesteia, Biroul Executiv emite decizia de sancţionare.

Art. 38

 1. Hotărârea cu privire la sancţiunile ce vor fi aplicate se va lua de către organe de conducere diferite, în funcţie de poziţia pe care o ocupă membrul în cadrul Sindicatului.
 2. Soluţionarea contestaţiilor împotriva deciziilor de sancţionare se va face de către organul de conducere imediat superior celui care a hotărât asupra soluţiei date prin decizia anterioară.
 3. Modalitatea de stabilire şi aplicare a sancţiunilor, precum şi cea de contestare a deciziilor de sancţionare este prevăzută în ROF.

Art. 39 Suspendarea presupune:

 1. transmiterea deciziei de suspendare;
 2. întreruperea transmiterii de informaţii membrului de sindicat;
 3. interzicerea participării la acţiunile sindicatului, exceptie facand actiunile in care acesta este invitat de catre organele de conducere ale sindicatului.

Art. 40

 1. Membrul de sindicat poate fi exclus din următoarele motive:
  • neplata cotizaţiei timp de 3 luni, din culpa sa;
  • afilierea la mai multe sindicate constituite la acelaşi angajator;
  • suspendarea pe o perioada mai mare de 12 luni din calitatea de membru de sindicat, urmare unei sanctiuni primite;
  • încălcarea gravă a Statutului şi a Regulamentului de organizare si functionare.
 2. Excluderea poate fi propusă de Comisia de Disciplină şi pentru alte motive întemeiate. 

Art. 41

 • Sindicatul poate avea însemne proprii (insigne, legitimaţii, drapel, imn, etc.).
 • Consiliul Naţional al Sindicatului, la propunerea Biroului Executiv, va aproba însemnele sindicatului;
 • Însemnele sindicatului vor fi afişate de către organizaţiile membre la loc vizibil în cadrul instituţiilor în care îşi desfăşoară activitatea.
 • Ca o recunoaştere a iniţiativei acestora, membrii fondatori ai sindicatului, sunt participanti de drept la lucrările Consiliului Naţional şi a Adunării Generale, fără drept de vot.
 • Organizaţia de femei precum şi Organizaţia de tineret a sindicatului, vor funcţiona în baza prezentului statut, a regulamentului de organizare şi funcţionare al sindicatului, precum şi în baza unor reglementări proprii ce vor trebui aprobate de Consiliul Naţional al sindicatului.